Autorizācija

Publiskie iepirkumi

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 2.pantu likuma mērķis ir nodrošināt:

1) iepirkuma procedūras atklātumu;

2) piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

3) valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku.

Norādot iepirkuma kvalifikācijas un piedāvājuma pārbaudes kritērijus, pasūtītājs nosaka gan iepērkamo preču vai pakalpojumu tehniskās un kvalitātes prasības, gan paredz veidu, kādā pārliecināties par piedāvājuma atbilstību šīm prasībām, lai tādējādi gūtu pārliecību, ka iepirkumā iegādātās preces vai pakalpojumi būs tādi, kā pasūtītājam nepieciešams.

Pasūtītāja kompetencē ir izvirzīt prasības, kas nodrošina, ka iepirkuma rezultātā tiks saņemts atbilstīgs izpildījums. Pasūtītāja rīcības brīvības izmantošana, izvirzot pretendentiem attiecīgas prasības, nevar pārkāpt tās robežas, kas objektīvi vērstas uz kvalitatīvākā izpildījuma saņemšanu. Taču likums izslēdz tikai nepamatotus, nevis jebkurus ierobežojumus konkurencei. Ja pasūtītāja izvirzītās prasības ierobežo konkurenci, bet tās ir pamatotas, lai varētu saņemt pasūtītāja vajadzībām atbilstīgu preci vai pakalpojumu, šādas prasības var iekļaut iepirkuma nolikumā. 

Mediju plānošanas, izvietošanas un pirkšanas iepirkumos prasība, ka pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt pilnai piekļuvei TNS Latvia piedāvātās pilnas paketes mediju pētījumu datu lietošanas tiesībām, kas nodrošina iespēju mediju aģentūrai izmantot licencētas datu apstrādes programmatūras, un analizēt pilna apjoma datus par Latvijas mediju reklāmas tirgu, patēriņa pētījuma TNS Atlas™ datus un nacionāli reprezentatīvu pētījumu datus par TV, preses un radio auditorijām, ir pamatota, lai arī šāda prasība ierobežo konkurenci. TNS Latvia ir vienīgais uzņēmums, kas šobrīd piedavā nacionāli reprezentatīvus mediju auditoriju pētījumus, kurus atzīst reklāmas nozares dalībnieki. Šāda prakse pastāv visā pasaulē. Lai pretendents varētu sagatavot piedāvājumu iepirkumam, varētu piedāvāt mediju plāna kombinācijas un izvēli, kas ir balstīta datos, pretendentam ir jābūt pieejai mediju auditoriju pētījumu rezultātu datiem un licencētām datu apstrādes programmatūrām (turpmāk kopā dati) jau pirms līguma noslēgšanas, t.i. vismaz iepirkuma izsludināšanas dienā. Taču, lai pretendents spētu piegādāt kvalitatīvu pakalpojumu, kura izvēles ir balstītas datos, svarīga ir prasība, ka piedāvājuma iesniegšanas dienā pretendentam būtu ne tikai pieeja datiem, bet tas būtu ieguvis attiecīgas zināšanas un prasmes jau pirms piedāvājuma sagatavošanas. Tāpēc prasība, ka datiem ir jābūt pretendeneta rīcībā pirms iepirkuma izsludināšanas, ir pamatota prasība, jo tas ir priekšnoteikums, lai pasūtītājs saņemtu kvalitatīvu piedāvājumu un uzvaras gadījumā arī pakalpojumu. Datos balstīts piedāvājums ir tieši saistīts ar efektīvu naudas izlietojumu un risku samazināšanu, kā to nosaka iepirkumu likuma 2.pants.

Analoģiski ir ar prasībām, ka pretendnetam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt piekļuvei Gemius Latvija veiktā Latvijas interneta mediju auditoriju pētījuma lietojuma tiesībām.