Autorizācija
0

Latvijas mediju ētikas padomes pirmā gada darba pieredze

Skaidrīte Lasmane, emeritētā profesore, LU SZF vadošā pētniece
Latvijas Mediju ētikas padomes locekle


Pēc gada darba Latvijas Mediju ētikas padome ieguvusi zināmu pieredzi. Tā papildinājusi un izmantojusi savu pieredzi Cēsu sarunu festivālā Lampa, vairākās diskusijās, bet galvenokārt dažādu iesniegto sūdzību izskatīšanā. Par dažām deviņu padomes locekļu kopīgā darbā iegūtajām atziņām turpmāk.
Savā darbībā Padome vadījusies pēc Ētikas kodeksa normām. Kodeksu, kā zināms, veido normu kopums, sakārtots noteiktā sistēmā. Kodeksa jēdziens atgādina morālās regulācijas līdzību ar tiesisko uzraudzību un kontroli. Taču, kaut gan mediju ētika uzskatāma par regulatīvu sistēmu, tā būtiski atšķiras no institucionalizētas stingru sankciju pārpilnās likumu un tiesu sistēmas. Ētikas kodekss un ar to saistīta rīcība zināmā mērā kalpo par uzticamas, informatīvi bagātinošas vides solījumu. Savā darbībā Latvijas Mediju ētikas padome ņēmusi vērā būtiskās atšķirības tiesiskā un ētiskā domāšanas veidā, tā veicinot mediju autonomiju un pašregulāciju. Latvijas Mediju ētikas padome nav sevi uzskatījusi par vēl vienu uzraudzības un kontroles veidojumu jau tā blīvajā līdzīgu varas struktūru vidē. No šādas pašidentifikācijas to atturējis gan Satversmes 100. pants, gan demokrātija. Taču ētika vienmēr kalpojusi par saprātīgas un pilnvērtīgas rīcības projektu un tā jēgas atgādinājumu. 
Mediju darbība tiek regulēta, aizsargājot gan vārda brīvību, gan sabiedrības tiesības uz
drošu informatīvo vidi, kura spēj bagātināt ar patiesiem faktiem, intelektuāli un emocionāli. Tā kā Latvijas mediju ekosistēma nav pasargāta no atsevišķām kļūdām, paviršībām, pārspīlējumiem, Latvijas Mediju ētikas padome centusies tās saskatīt, analizēt un atgādināt par brīvības saprātu un robežām. Tā centusies aizrādīt uz negodīgu vai neprasmīgu rīcību, lai nepieļautu to atkārtošanu. Padomes lēmumi par interešu konfliktiem, privātuma tiesību pārkāpumiem, par sensacionalizācijas tieksmēm, par faktu neprecizitātēm, kurām neseko atvainošanās, norāda uz mediju darbā saskatītajām nepilnībām, kuras mazina sabiedrības uzticēšanos medijiem. Latvijas Mediju ētikas padome ir ieinteresēta kvalitatīvas žurnālistikas un mediju darbības uzturēšanā Latvijā. 
Tā kā mūsdienu komunikācijas tehnoloģijas, īpaši interneta mediji, ienes daudzas pārmaiņas mediju vidē un attiecībās ar auditoriju, Ētikas padome savu spēju un iespēju robežās iesaistījusies jauno tendenču apzināšanā. Mūsdienu ētikā ir daudz dilemmu, kuru risinājumā arī turpmāk var un turpinās iesaistīties Latvijas Mediju ētikas padome.

Informācijai: Biedrība Latvijas Reklāmas asociācija ir Biedrības Latvijas Mediju ētikas padome dalībniece.

 

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)